1746SLC5001746 SLC 500
您的位置:首页   >  品牌中心   >  SpectrumControls   >  1746 SLC 500
返回

AB 1746sc-OAP8I

    1746sc-OAP8I

 

1746sc-OAP8I 
8路隔离式交流三端双向可控硅输出(74 - 276V)

产品描述

1746sc-OAP8I 提供8个Triac控制的隔离电路输出,每个输出都有自己的通用输出。 该模块还提供广泛的操作范围,以增加多功能性。 它设计用于高感性负载,如螺线管,继电器和电机启动器。 1746sc-OAP8I 与继电器输出不同,三端双向可控硅开关输出不需要对许多电感负载进行反电动势浪涌抑制。 当需要固态速度和可靠性时,三端双向可控硅输出模块也是继电器输出模块的良好替代品。 该模块附带 罗克韦尔自动化的TechConnect™ 支持,无需您支付额外费用。

Catalog Number: 1746sc-OAP8I

Product Family: 1746 SLC™ 500

产品目录 联系我们

1746sc-OAP8I 相关下载资料
1746sc-OAP8I 手册了解更多
所有1746 的EDS文件直接下载
Allen-Bradley最终用户价格.pdf欢迎垂询
1746sc-OAP8I 相关信息 
1746sc-OAP8I 服务政策敬请关注
更多产品参见下面 或详见产品大家族
产品组型号
1756 ControlLogix®1756sc-IF8U
1756 ControlLogix®1756-RMS-SC
1756 ControlLogix®1756sc-CTR8
1756 ControlLogix®1756sc-IC32
1734 POINT I/O™1734sc-IF4U
1734 POINT I/O™1734sc-IE2CH
1734 POINT I/O™1734sc-IE4CH
1734 POINT I/O™1734sc-OE2CIH
1769 Compact I/O™1769sc-IF4IH
1769 Compact I/O™1769sc-OF4IH
1769 Compact I/O™1769sc-IF8U
1769 Compact I/O™1769sc-IR6I
1769 Compact I/O™1769sc-IT6I
1794 FLEX™ I/O1794sc-IF8IU
1794 FLEX™ I/O1794sc-IRT8I
1762 MicroLogix™1762sc-IF8U
1762 MicroLogix™1762sc-IF4OF4
1762 MicroLogix™1762sc-OF8
1746 SLC™ 5001746sc-NI8U
1746 SLC™ 5001746sc-INI4VI
1746 SLC™ 5001746sc-INI4I
1746 SLC™ 5001746sc-INO4VI
1746 SLC™ 5001746sc-INO4I
1746 SLC™ 5001746sc-CTR4
1746 SLC™ 5001746sc-CTR8
1746 SLC™ 5001746sc-IA8I
2080 Micro800®2080sc-IF4U
2080 Micro800®2080sc-OW2IHC
2080 Micro800®2080sc-NTC
2080 Micro800®2080sc-BAC
2080 Micro800®2080-SDMEMRTC-SC
2085 Micro850®2085-IF4XOF4-SC
2085 Micro850®2085sc-IF8U
2085 Micro850®2085sc-OF8
2085 Micro850®2085sc-IF16V
2085 Micro850®2085sc-IF16C
PowerFlex® Cards20-750sc-8U
PowerFlex® Cards20-750-IF4XOF4-SC
140 AUI 040 00sc140 AUI 040 00sc
 InView™2706-P92C2-SC
 InView™2706-P92C2X-SC
 InView™2706-P94C2-SC
 InView™2706-P94C2X-SC
 InView™2706-P42R-SC
 InView™2706-P42C-SC
 InView™2706-P44R-SC
 InView™2706-P44C-SC